حسین جواهری
حسین جواهری
شماره تماس: 09127111049 / شماره پروانه: ۷۶۴۵۷

فهرست مطالب

سوال

❓ فرض کنید فروشنده ایی کالایی را به مشتری فروخته است و مشتری نیز بعد از خرید، کالا را به شخص دیگری (ثالث) می فروشد. حال اگر معامله اول فسخ شود تکلیف معامله دوم چگونه می شود؟

تکلیف قرارداد دوم

با تحقق بیع (قرارداد خرید و فروش)، مبیع (کالا) به مالکیت مشتری در می آید و او می تواند هرگونه تصرف مالکانه در آن انجام دهد و اگر پس از آن، بیع فسخ شود تاثیری بر تصرف مشتری نخواهد داشت زیرا فسخ ناظر به آینده است و تاثیری بر تصرفات گذشته نخواهد داشت.

در صورت شرط عدم انتقال

حال اگر شرط شده باشد که مشتری تا مدت معینی حق فروش یا تصرف خاصی در مبیع را نداشته باشد و مشتری تخلف کند، تصرف او غیرنافذ خواهد بود. این شرط خلاف مقتضای ذات عقد نیست چرا که اقتضای بیع تملیک است و در عقد مذکور تملیک انجام شده اما مالک جدید از برخی تصرفات در مال برای مدتی معین منع شده است و این شرط صحیح می باشد.

شبکه های اجتماعی: