Picture of حسین جواهری
حسین جواهری
شماره تماس: 09127111049 / شماره پروانه: ۷۶۴۵۷

فهرست مطالب

معیوب بودن کالا در خرید عمده از منظر قراردادی

طبق ماده 431 قانون مدنی، اگر چند چیز که مثل یکدیگر نیست در یک عقد فروخته شود و قیمت هر کدام به صورت جداگانه مشخص نباشد در صورتی که برخی از آنها معیوب در آید مشتری نمی تواند بیع (قرارداد خرید و فروش) را نسبت به کالاهای معیوب فسخ کند مگر اینکه بایع (فروشنده) به این کار رضایت دهد. مشتری می تواند یا بیع را نسبت به همه (کل) فسخ کند یا آنکه نسبت به کالای معیوب ارش بگیرد.

منظور از ارش در عبارت فوق

ارش در عبارت فوق یعنی تفاوت بین صحیح و مَعیب که مشتری برای جبران زیان خود در صورتی که بخواهد مبیع (کالا) را نگه دارد، می تواند از بایع (فروشنده) دریافت کند.

آیا خیار تبعض صفقه در معیوب بودن کالا در خرید عمده جاری است؟

تبعض در لغت به معنای تجزیه و چند قسمت شدن بوده و صفقه به معنای معامله می باشد.خیار تبعض صفقه در حقوق مدنی زمانی ایجاد می شود که یک معامله به چند قسمت تجزیه می شود،  به این صورت که یک بخش آن صحبیح است و بخش دیگر باطل می باشد.

خیار تبعض صفقه زمانی جاری می شود که بیع نسبت به بخشی از مبیع (کالا) متعدد یا قابل تجزیه، باطل باشد و این در حالیست که معیوب بودن مورد معامله، موجب باطل شدن بیع نمی شود و در این صورت مجالی برای تبعیض وجود ندارد، پس پاسخ به سوال منفی می باشد.

شبکه های اجتماعی: