حسین جواهری
حسین جواهری
شماره تماس: 09127111049 / شماره پروانه: ۷۶۴۵۷

مقدمه

گاهی اوقات به دلیل تغییر قیمت ها بر اثر تورم بین فروشنده و خریدار پس از انجام معامله اختلافاتی حاصل می شود و طرفی که از تغییر قیمت خود را متضرر می بیند به خریدار مراجعه کرده و تقاضای ابطال یا فسخ معامله را می کند. در این مطلب ابعاد حقوقی این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است.

فسخ یک معامله

اصولا بعد از انجام معامله و انعقاد قرارداد و وقوع عقد بیع، معامله را نمی توان فسخ نمود مگر آنکه قرارداد یا قانون موجبات فسخ را فراهم نموده باشند. به عبارت دیگر زمانی که یک معامله منعقد می شود، اگر شروط ضمن عقد آن معامله یا قانون به واسطه برخی از اختیارات قانونی (مانند خیارات قانونی) درخصوص فسخ ساکت باشد نمی توان معامله منعقده را فسخ کرد. لذا در فرض سوال مطرح شده در مقدمه، اگر طرفین اختیار فسخ را نداشته باشند خللی در معامله ایجاد نخواهد شد اما چنانچه در شروط ضمن عقد شرط شده باشد که یکی از طرفین با شرایطی (تا مدت معین) امکان فسخ را دارا خواهد بود، مشروط له حق فسخ خواهد داشت.

برای درک بهتر این موضوع ویدئو زیر می تواند مفید باشد:

شبکه های اجتماعی: