سوال

اگر شخصی که فوت می کند طلبکار داشته باشد اما وراث اموال او را به فروش برسانند تکلیف طلبکاران چیست و طلبکاران شخص متوفی چطور به حقوق خود دست یابند؟

در ویدئو زیر به بیانی ساده ماده 871 قانون مدنی شرح داده شده است

 

این ماده بیان داشته است که:

ماده 871 قانون مدنی:

هرگاه ورثه نسبت به اعیان ترکه معاملاتی نمایند مادام که دیون متوفی تادیه نشده است معاملات مزبوره نافذ نبوده و دیان می‌توانند آن را بر هم زنند.