تصویر حسین جواهری
حسین جواهری
شماره تماس مستقیم جهت انعقاد وکالت: 09127111049 . چنانچه درخصوص مطالب سوالی دارید لطفا از انتهای صفحه مطلب و از قسمت دیدگاه ها سوال خود را ارسال نمائید. جهت دریافت خدمات مشاوره به پنل کاربری مراجعه یا در تلگرام به شماره 09981940005 پیام ارسال نمایید.

فهرست مطالب

ضرر و زیان ناشی از جرم

با توجه به اطالق ماده 17 قانون آئین دادرسی کیفری، که بر اساس آن دادگاه مکلف است ضمن صدور رأی کیفری در خصوص ضرر و زیان نیز رای مقتضی صادر نماید، تفاوتی نمی کند حکم دادگاه در خصوص جنبه ی کیفری ، مبنی بر محکومیت باشد یا برائت و منع تعقیب ، در هر صورت دادگاه باید نسبت به ضرر و زیان ناشی از عمل متهم نیز حکم صادر کند. و همچنین طبق ماده 20 قانون آئین دادرسی کیفری، سقوط دعوای عمومی موجب سقوط دعوای خصوصی نیست و دادگاه باید مبادرت به صدور حکم نماید.

منظور، صدور رای کیفری و حقوقی در قالب یک دادنامه است. به عنوان مثال ضمن محکومیت راننده مقصر به عنوان متهم به پرداخت دیه و مجازات، به عنوان خوانده به پرداخت خسارت وارد شده به خودرو نیز محکوم می‌شود.

ماده 17 قانون آیین دادرسی کیفری :

دادگاه مکلف است ضمن صدور رای کیفری، در خصوص ضرر و زیان مدعی خصوصی نیز طبق ادله و مدارک موجود رای مقتضی صادر کند، مگر آنکه رسیدگی به ضرر و زیان مستلزم تحقیقات بیشتر باشد که در این صورت، دادگاه رای کیفری را صادر و پس از آن به دعوای ضرر و زیان رسیدگی می‌نماید.

چنانچه ضرر و زیان به میزان حد نصاب شورای حل اختلاف باشد

مستند به نظریه مشورتی شماره 7/96/1492 مورخ 1396/07/02، دادگاه کیفری با استناد به ماده 17 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی به دعوای ضرر و زیان شاکی خصوصی رسیدگی می‌نماید؛ هر چند میزان ضرر و زیان موضوع خواسته در نصاب صلاحیت شورای حل اختلاف باشد.

شبکه های اجتماعی: