درچه مواردی رد مال موضوع جرم نیازی به تقدیم دادخواست ندارد؟

در جرائم کلاهبرداری، سرقت، حرق و تخریب، اختلاس، جرائم تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق برای رّد مال موضوع جرم نیازی به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی نمی باشد بلکه قاضی باید ضمن محکومیت حکم الزام به جبران خسارت ناشی از جرائم فوق را نیز صادر کند.

نکته: در خصوص سرقت، رد مال یا مثل یا قیمت آن نیازی به دادخواست ندارد، اما در خصوص کلاهبرداری تنها رد مال و در خصوص تخریب، جبران خسارت، پیش بینی شده است.