Picture of حسین جواهری
حسین جواهری
شماره تماس: 09127111049 / شماره پروانه: ۷۶۴۵۷

فهرست مطالب

قرار چیست؟

⚖ قانون گذار در ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی، در تعریف حکم گفته است :

“چنانچه رای دادگاه، راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد ، حکم و در غیر این صورت ، قرار نامیده می شود”.

با توجه به تعریف فوق می توان گفت که قرار دادگاه به رایی گفته می شود که یک یا دو شرط مذکور در ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی را همزمان نداشته باشد.

 

قرار بایگانی پرونده به چه معناست و در چه جرایمی قابل صدور است؟

✔ در واقع قرار بایگانی پرونده، خودداری کردن از تعقیب متهم است.

⚖️ مطابق ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری، در جرائم تعزیری درجه هفت و هشت، چنانچه شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد، در صورت فقدان سابقه محکومیت موثر کیفری، مقام قضایی می تواند بعد از تفهیم اتهام با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع و احوالی که موجب وقوع جرم شده است و در صورت ضرورت با اخذ التزام کتبی از متهم برای رعایت مقررات قانونی، فقط یک بار از تعقیب متهم خودداری نماید و قرار بایگانی پرونده را صادر کند.

 

❓ آیا قرار بایگانی پرونده قابل اعتراض است؟

✅ بله، این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض می باشد. باید توجه داشت که مرجع تجدیدنظر قرار موضوع این ماده و سایر قرارهای قابل اعتراض مربوط به تحقیقات مقدماتی جرایمی که به‌طور مستقیم در دادگاه رسیدگی می‌شوند، دادگاه تجدیدنظر می باشد.

شبکه های اجتماعی: