تصویر حسین جواهری
حسین جواهری
شماره تماس مستقیم جهت انعقاد وکالت: 09127111049 . چنانچه درخصوص مطالب سوالی دارید لطفا از انتهای صفحه مطلب و از قسمت دیدگاه ها سوال خود را ارسال نمائید. جهت دریافت خدمات مشاوره به پنل کاربری مراجعه یا در تلگرام به شماره 09981940005 پیام ارسال نمایید.

فهرست مطالب

🔻 قیم به چه کسی گفته می شود؟

مطابق قانون مدنی کسانی که توانایی تصرف در امور مالی یا انجام امور غیر مالی خود را ندارند که در اصطلاح حقوقی محجور نامیده می شوند، باید کسی را داشته باشند تا در انجام این امور به آنها کمک کند. محجورین به سه دسته تقسیم می شوند:

1️⃣ صغار

2️⃣ اشخاص غیر رشید

3️⃣ مجانین

مطابق قوانین ایران سرپرستی محجورین با پدر است در صورتی که پدر فوت کند یا شرایط سرپرستی را نداشته باشد (مثلا زندان باشد) سرپرستی بر عهده پدر بزرگ پدری می باشد. حال اگر جد پدری در قید حیات نباشد یا به عللی از  جمله آنکه جد پدری در بستر بیماری باشد یا آنکه تمکن مالی نداشته باشد سرپرستی این افراد بر عهده قیم خواهد بود.

🔻 در چه صورت برای تعقیب کیفری، نصب قیم موقت انجام می شود؟

✅ مستند ماده 70 قانون آئین دادرسی کیفری در صورتی تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی است اما اگر:

1- بزه دیده محجور باشد

2-یا ولی یا قیم نداشته باشد

3- یا به ولی و با قیم آن ها دسترسی نباشد

4- یا خود ولی یا قیم مرتکب جرم عليه محجور شده باشد و تعیین قیم موجب فوت وقت گردد

در این موارد، دادستان فردی را به عنوان قیم موقت تعیین می کند یا اینکه خود امر کیفری را تعقیب می کند.

آیا شخص سفیه در موارد غیر مالی نیز نیاز به قیم دارد؟

✅ خیر، سفیه در موارد غیر مالی می تواند شخصاً طرح شکایت کند و فقط در دعاوی کیفری که جنبه مالی دارد رعایت ترتیب مذکور در این ماده الزامی است.

شبکه های اجتماعی: