در این مطلب سعی شده است به معنا و مفهوم تمکین پرداخته شود.

همچنین در انتها دادخواست الزام به تمکین به همراه متن آماده و راهنمایی درون متنی جهت دانلود آماده شده است

تمکین چیست؟

در لغت :  تمکین در لغت تن دادن است

در حقوق: به قیام زن به ادای وظایف زوجیت در مقابل شوهر گفته می شود.

واژه تمکین در قانون مدنی تعریف نشده است اما در ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ از این واژه استفاده شده است. مطابق ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی همین که عقد نکاح به طور صحیح واقع شود روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر بر قرار می شود.

تمکین به دو دسته تقسیم می شود. ۱- عام ۲- خاص

تمکین عام

در ابتدا به این دو ماده توجه بفرمایید:
ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی – «در روابط زوجین ریاست خانواده از خصائص شوهر است»
ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی – «زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد»

در واقع زن می بایستی در منزلی که شوهر انتخاب کرده است سکونت کند.  البته محل سکونت باید متناسب با شان زوجه باشد. مگر اینکه انتخاب مسکن با زوجه در عقد نکاح شرط شده باشد ولی در عین حال باید بعد از انتخاب مسکن تمکین عام از شوهر داشته باشد تا ناشزه محسوب نگردد.

تمکین خاص

به مفهوم  بر قراری رابطه خاص جنسی و زناشویی متعارف می باشد که به اطاعت پذیری زن از مرد در مسائل جنسی به طور متعارف اطلاق می شود.

دادخواست الزام به تمکین

زوج (مرد) یا وکیل او در موارد عدم تمکین زوجه (زن) باید با دادن دادخواست الزام به تمکین از طریق ثبت در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در دادگاه خانواده محل اقامت زوجه اقامه دعوی تمکین بنماید.

معمولا رویه دادگاه ها خانواده به این شکل است که که زوج باید ثابت کند که عقد مقدمات تمکین مثل تهیه مسکن متناسب زوجه و اثاث البیت را تهیه کرده است.

لازم به ذکر است هرکدام از زوجین که رای دادگاه بدوی به ضرر او باشد می تواند در فرجه ۲۰ روزه بعد از ابلاغ رای، نسبت به اعتراض و تجدید نظر خواهی از طریق ثبت در دفتر خدمات الکترونیک قضایی اقدام کند.

اجرائیه حکم الزام به تمکین پس از قطعیت حکم و صدور رای به نفع شوهر، به تقاضای او از دادگاه بدوی درخواست شود.

نکته ای که باید توجه کرد اینکه نمی توان به زور زنی را که محکوم به تمکین شده به خانه شوهر آورند. فقط اگر زوجه رای دادگاه را اجرا نکند ناشزه ( به زنی که تمکین نمی کند ناشزه گفته می شود) محسوب می شود و زوج می تواند از مزایای آن استفاده کند.

موارد موجه عدم تمکین زوجه (عدم تمکین زن)

 • اگر زن در دوره عادت ماهانه یا دوره نفاس باشد
 • مرد دچار امراض مقاربتی شده که بر طبق ماده ۱۱۲۷ قانون مدنی
 • استناد به حق حبس برای زوجه باکره به شرطی که تمکین عام نکرده باشد
 • زن ثابت کند که بودن او در منزل شوهر موجب خوف ضرر بدنی، مالی و یا شرافتی برای زوجه است
 • عدم تهیه منزل مناسب شان برای زوجه
 • آثار عدم تمکین زن (زوجه)

  1– تعلق نگرفتن نفقه به زن ناشزه

  ۲ – امکان دادخواست ازدواج مجدد مرد.

  ۳ – از بین رفتن شرط تنصیف دارای

  ۴ – دشوار شدن طلاق یک طرفه زوجه با فرض محکومیت در دعوی الزام به تمکین زوجه.


  دانلود دادخواست  سوال حقوقی