مطابق قانون و آیین نامه های مربوطه کارفرما مکلف است که وسائل ایمنی را برای کارگران در حین انجام فراهم نماید و ضمناً کارگران نیز موظفند در حین انجام کار از وسائل ایمنی که توسط کارفرمایان تهیه گردیده استفاده نمایند چنانچه کوتاهی به هر میزان از سوی طرفین ( کارگروکارفرما ) صورت پذیرد باعث ایجاد مسئولیت به اندازه کوتاهی آنها خواهد بود کارفرمایان محترم بایستی برای اطلاع از وسائل ایمنی کار آنها از طریق کارشناسان اداره کار و امور اجتماعی هر حوزه اقدام نمایند بنابراین اگر کارفرمایان کوتاهی نمایند به اندازه درصد قصور به پرداخت دیه و پرداخت مجازات های در قانون نیز محکوم می گردند.

البته کارفرما موظف است کارگران را در حوادث احتمالی بیمه مسئولیت نماید تا چنانچه حادثه ای منجر به فوت یانقص عضو وهرینه های بیمارستانی شد بیمه غرامت پرداخت نماید

سوال حقوقی