برای رسیدگی به جرم مزاحمت تلفنی، مراحلی وجود دارد که شاکی باید ضمن آگاهی از این مراحل، اقداماتی که به او مربوط است را انجام داده تا شکوائیه‎اش ثبت و انجام تحقیقات، تعقیب، رسیدگی، صدور حکم و اعمال مجازات فراهم گردد.

اولین اقدام ؟
اولین اقدام شاکی برای اعلام جرم مزاحم تلفنی، تنظیم شکوائیه است که در انتها این مطلب شکوائیه جهت دانلود آماده شده است که می توانید پس از تغییرات لازم آن را ارائه دهید. در تنظیم دقت فرمایید که در صورت نامشخص بودن فرد مزاحم، در بخش مربوط به متشاکی نوشته می‌شود؛ «نامشخص»

اگر در مزاحمت توهین نیز انجام شده باشد ؟

در صورتی که توهین شدیدی صورت گرفته باشد، شاکی می‌تواند تقاضای «اعاده حیثیت» را نیز مطرح کند.

چگونه پیش می رود ؟

با ارجاع شکایت به یکی از شعبه‌های دادیاری یا بازپرسی، با نامه‌ای که دادگاه خطاب به کلانتری برای تکمیل تحقیقات می‌نویسد، کلانتری از مخابرات در خصوص این شماره تلفن استعلام و تقاضای پرینت مکالمات تلفنی را عنوان می‌کند. ممکن است این استعلام به طور مستقیم از سوی دادگاه خطاب به مخابرات ارسال شود، اما بخش اولیه کار در این مرحله شناسایی مزاحم است. این نامه‌ها نیز برای بخش حقوقی شرکت مخابرات ارسال می‌شود. پس از این مرحله و مشخص شدن شماره تماس، از سوی دادسرا برای آن نشانی و صاحب خط تلفن اخطاریه ارسال می‌شود و دادسرا ایشان را احضار و تحقیق می‌کند.

اگر فردی در مرحله اول در دادسرا یا کلانتری حاضر نشود، برای بار دوم نیز برای او اخطاریه ارسال می‌شود و در نهایت با عدم حضور وی، برای بار سوم در صورتی که دادستان دلایل جرم را قوی تشخیص دهد، برای او حکم جلب صادر می‌شود.

مجازات مزاحمت تلفنی چیست ؟
صرفا ایجاد مزاحمتاز طریق سامانه های مخابراتی حبس از یک تا شش ماه را در بر دارد.دانلود دادخواست

سوال حقوقی