عرضه کنندگان خودرو مکلف اند سلامت خودرو را تضمین کنند. دوره تضمینی قانونی خودرو ، حداقل یک سال از زمان تحویل خودرو به مصرف کننده یا کارکردی برابر با سی هزار کیلومتر است. عرضه کنندگان خودرو می توانند برای ضمانت خودرو مدت بیشتری مقرر کنند اما نمی توانند مدت کمتری قرار بدهند

در دوره تضمین ، عرضه کننده مکلف است هر نوع نقص یا عیب ذیل را برطرف کند:

عیوب مشمول این قانون عبارت است از هر نوع نقص یا عیب ناشی از طراحی ، منتاژ ، تولید یا حمل که :
*
در خودرو وجود داشته است
*
یا در نتیجه استفاده متعارف از خودرو، بروز نموده و با مفاد ضمانتنامه و مشخصات اعلامی به مصرف کننده مغایر بوده یا مانع استفاده مطلوب خودرو یا نافی ایمنی آن باشد یا موجب کاهش ارزش معاملاتی خودرو شود.

عرضه کننده ملزم به رفع نقص است.

وظایف عرضه کننده خودرو در برابر عیب و نقص :

* هزینه رفع نقص یا عیب خودرو

* جبران کلیه خسارات وارده به مصرف کننده و اشخاص ثالث، اعم از خسارات مالی و جانی که خارج از تعهدات بیمه شخص ثالث باشد.

* جبران هزینه های درمان ناشی از نقص یا عیب ، که خارج از تعهدات بیمه شخص ثالث باشد.

* هزینه های حمل خودرو به تعمیرگاه

* در صورتی که مدت توقف بیش از 48 ساعت باشد : تامین خودروی جایگزین مشابه در طول مدت تعمیرات

در مواردی عرضه کننده مکلف است حسب درخواست مصرف کننده ، خودرو معیوب را با خودروی نو تعویض یا با توافق، بهای آن را به مصرف کننده مسترد کند:

1- اگر نقش یا عیب قطعات ایمنی خودرو در طول دوره ضمانت پس از سه بار تعمیر همچنان باقی باشد.

2- اگر نقص یا عیب قطعاتی موجب احتمال صدمه جسمی یا جانی اشخاص گردد، با یک بار تعمیر برطرف نشده باشد.

اگر خودرو بیش از سی روز به دلیل تعمیرات غیرقابل استفاده بماند.