❓حق رقبی چیست؟

🔻 در لغت : 

واژه “رقبي” هم خانواده “رَقَبِه” بوده و در لغت به معناي چيزي می باشد كه داراي حيطه و محيط است و به عبارت ديگر احصاء شده است. در اصطلاح براي قطعه زمين مشخص استعمال می شود.

🔻در حقوق:
حق انتفاعی
است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار می شود. در اين صورت از حق انتفاع مذكور بعنوان “حق رقبي” [رُ قْ با] ياد مي شود. 

🔻مثال :
✅  مثلاًَ صاحب‌خانه‌ای حق سکونت و استفاده از آن ملک را برای یک سال یا بیش‌تر به دیگری واگذار می‌کند.
مطالب مرتبط: