به کجا مراجعه کنیم؟

شخصی که به اشتباه پولی را به حساب دیگری واریز کرده است برای پیگیری  باید به بانک مربوطه مراجعه و درخواست کند تا به نوعی بتواند با کسی که پول به حساب او واریز شده است تماس بگیرد.

در این شرایط معمولاً شعبه بانک برای ارائه اطلاعات تماس با شما همکاری می‌کند، اما اگر شعبه به دلیل حفظ حریم خصوصی مشتریان حاضر به انجام این کار نشد، می‌توانید از کارکنان بانک بخواهید خودشان با دریافت کننده وجه تماس بگیرند و درخواست برگرداندن پول نمایند.

اگر شخص دریافت‌کننده پول از برگرداندن پول مبلغ اجتناب کرد تکلیف چیست؟
در این شرایط لازم است پیگیری قضایی انجام شود.در خصوص این موضوع، موادی از قانون مدنی ایران، به ردّ مالی که بدون استحقاق گرفته شده است، اشاره دارد.

ماده ۳۰۱ قانون مدنی بیان می‌کند: ﮐﺴﯽ ﮐﻪ به طور عمد ﯾﺎ به اﺷﺘﺒﺎه ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻧﺒﻮده، درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ، ﻣﻠﺰم اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﺗﺴﻠﯿﻢ کند.

همچنین ماده ۳۰۳ این قانون نیز عنوان می‌کند ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﯽ را زمانی که مستحق نبوده درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ، ﺿﺎﻣﻦ اصل مال و ﻣﻨﺎﻓﻊ آن اﺳﺖ اﻋﻢ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم اﺳﺘﺤﻘﺎق ﺧﻮد آگاهی داشته ﯾﺎ نداشته باشد.

چطور ثابت کنیم ؟
اگر شخصی مبلغی را به حساب فرد دیگری به اشتباه کارت به کارت کند، در حالی که هیچ مدرکی نداشته باشد که نشان دهد وجه واریزی برای چه موضوعی بوده است ، به طور معمول در دادگاه فردی که پول اشتباهی به حسابش آمده باید طلبکار بودن خودش را ثابت کند.

آیا رسید در کارت به کارت، مدرک  است؟
بله. در واقع رسیدهایی که از دستگاه‎‌های خودپرداز دریافت می‌شود اثبات کننده واریز وجوه به حساب قید شده در برگه‌های صادر شده هستند