خلع ید به چه معناست؟

🔰 وقتی مالی غیرمنقول مانند واحد مسکونی یا تجاری، به صورت غیرقانونی در تصرف شخصی دیگر باشد، مالک رسمی می تواند با اقامه دعوای خلع ید، از دادگاه بخواهد که به تصرف غیرمجاز آن شخص خاتمه دهد و ملک را تخلیه و تحویل وی نماید.

شرایط قانونی لازم جهت طرح دعوای خلع ید:

  • لزوم مالکیت رسمی خواهان
  • غیر منقول بودن مال مورد تصرف
  • تصرف خوانده
  • غیرقانونی و غصبی بودن تصرفات خوانده


🔰 لزوم مالکیت خواهان خلع ید


✅خواهان باید مالک رسمی ملک یا قائم مقام مالک، وکیل یا نماینده قانونی باشد. یا اینکه به حکم قطعی مالکیت به نفعش صادر شده باشد تا بتواند دعوا را مطرح نماید. بنابراین اگر ملکی سابقه ثبتی نداشته باشد، ضمن دادخواست خلع ید ابتداباید اثبات مالکیت بر ملک را تقاضا نمود در غیر این صورت دعوا رد می شود.

🔰 تصرف غیرقانونی و غیر مجاز خوانده

✅ اگر تصرف خوانده برمبنای قراردادی باشد که مهلت آن به اتمام رسیده است و متصرف، ملک را بعد از اتمام مدت تخلیه نمی کند، باید دعوای تخلیه ید علیه وی مطرح شود نه خلع ید؛ به این دلیل که از جمله شرایط قانونی لازم برای دعوای خلع ید، غیرقانونی و غاصبانه بودن تصرف است ومنشا این دعوا، غصب است و هیچ قراردادی بین مالک و متصرف وجود ندارد؛ در حالیکه با وجود قرارداد، تصرفات متصرف قانونی است هرچند ادامه تصرف غیر قانونی است.

🔰 غیرمنقول بودن مال

خلع ید تنها در خصوص اموال غیرمنقول مانند ملک مسکونی یا تجاری قابل طرح است و در خصوص اموال منقول باید دعوای الزام به تحویل یا استرداد مال و .. طرح گردد.

⚖️نحوه دفاع در این دعوا: 

ابتدا باید مشروع و قانونی بودن تصرف خود را با ارائه دلایل قانونی اثبات کنید درغیر این صورت تصرف غاصبانه است؛ به عنوان مثال اثبات کنید تصرف ناشی از عقد اجاره یا بیعنامه می باشد.

ضمنا به استناد ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی می‌توانید ضمن پاسخ به ماهیت دعوا ایراد کنید یا ایراد شکلی نسبت به دادخواست مطرح نماید؛ مانند ایراد عدم ذینفعی یا عدم سمت و امثالهم


مطالب مرتبط: