موضوع قرارداد: عملیات خاکبرداری و حمل خاک های حاصله به خارج از کارگاه ساختمانی