حق ارتفاق چیست؟

💡 حق ارتفاق حقی است که به موجب آن صاحب ملکی به اعتبار مالکیت خود ، می تواند از ملک دیگری استفاده کند. به بیانی دیگر حق ارتفاق در اصطلاح، حق کسى می باشد که در ملک دیگرى براى استفاده از ملک خود قرار گرفته است. برای روشن شدن مفهوم مثالی میزنیم. به عنوان مثال مالک باغى که در مجاورت خانه دیگرى است براى آبیاری باغ خودش ، حق بردن آب از خانه همسایه داشته باشد.

(در این مطلب بیشتر در مورد حق ارتفاق توضیح دادیم؛ جهت مشاهده کلیک کنید)

حال آیا این حق قابل فروش یا نقل و انتقال است؟

✅ پاسخ منفی است؛ حق ارتفاق تابع و فرع مالکیت زمین است و همواره با اصل ملک انتقال می یابد بنابراین نمی توان آن را از حق مالکیت جدا کرد و مستقلا به دیگری انتقال داد. (حاشیه ذیل ماده ۱۰۲ قانون مدنی در نظم حقوق کنونی).