تصرف عدوانی

تومان60.000
آموزش تصرف عدوانی
1فروش
تومان60.000

غالبا هر مالی اعم از منقول یا غیر منقول (که در ادامه مفهوم آن را مطالعه خواهید کرد) تحت تصرف شخصی قرار دارد. این تصرف نشان دهنده این است که آن مال متعلق به او می باشد. حال ممکن است مالکیت شخص متصرف نسبت به مال مورد تصرف صحیح نباشد که بنابر شرایط و ضوابط احتمال دارد که تصرف آن شخص تصرف عدوانی تلقی گردد لذا مدعی باید برای بدست آوردن و تصرف مالی که نزد دیگری می‌باشد اقامه دعوی نماید و از ادله ی اثبات دعوی استفاده کند تا مرجع قضایی حکم به نفع اودهد و او را به  عنوان مالک و متصرف حقیقی آن مال یا حق بشناسد.

البته لازم به ذکر است که هر تصرفی را نمیتوان تصرف عدوانی تلقی کرد و ممکن است بنا به شرایط عنوان متفاوت باشد. در این کتاب الکترونیک با تصرف عدوانی و شرایط و ضوابط آن آشنا خواهید شد.

فصل اول: آشنایی با تصرف عدوانی

آشنایی با معنا و مفهوم تصرف عدوانی

مقدمه و تعریف مال مقاله

تصرف عدوانی تصرف در مال ات. اما مال به چه معناست؟

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

معنا و مفهوم تصرف عدوانی مقاله

تصرف عدوانی در لغت و قانون

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

شرایط و ضوابط حاکم بر تصرف عدوانی مقاله

چه شرایطی لازم است وجود داشته باشد تا بگوییم تصرفی عدوانی است؟

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

طرح دعوی تصرف عدوانی علیه امین مقاله

طرح دعوی علیه امین دارای ضوابط مختص به خود می باشد

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

تفاوت میان دعوای رفع تصرف عدوانی، خلع ید مقاله

تفاوت میان دعوای رفع تصرف عدوانی، خلع ید و شرایط حاکم بر تصرف در مال مشاع

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
فصل دوم: مسائل مرتبط با طرح دعوای تصرف عدوانی

نکات و مواردی که در طرح دعوی تصرف عدوانی باید لحاظ کرد

مهلت طرح دعوای تصرف عدوانی مقاله

چه مهلتی برای طرح دعوی تصرف عدوانی وجود دارد؟

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

طرح دعوای مالکیت و رفع تصرف به نحو طولی مقاله

طرح دعوای مالکیت و رفع تصرف به نحو طولی

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

دستور موقت در دعوای تصرف عدوانی مقاله

دستور موقت در دعوای تصرف عدوانی با معنای دقیق آن متفاوت است

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

قابلیت تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی در دعوای تصرف عدوانی مقاله

قابلیت تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی در دعوای تصرف عدوانی

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

اجرای احکام صادره در تصرف عدوانی مقاله

اجرای حکم، اجرت المثل اجرای حکم نسبت به معدوم کردن زراعت و تاسیسات ایام تصرف،

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
فصل سوم: جنبه کیفری و جزایی تصرف عدوانی

تصرف عدوانی هم از حیث حقوقی و هم از لحاظ کیفری قابلیت رسیدگی و تعقیب دارد

تفاوت ها و شباهت ها در تصرف عدوانی کیفری و دادرسی مدنی مقاله

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

تصرف مجدد متصرف عدوانی پس از اجرای حکم مقاله

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

مجازات تصرف عدوانی مقاله

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

مجازات تصرف به قهر و غلبه (زور) مقاله

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

برخی از نظریه های مشورتی در باب تصرفات مقاله

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.