حسین جواهری
حسین جواهری
شماره تماس: 09127111049 / شماره پروانه: ۷۶۴۵۷

فهرست مطالب

مال منقول و غیرمنقول

مال غیرمنقول، مالی است که نمی توان آن را از محلی به محل دیگر منتقل کرد. مثل کوه و آپارتمان و منظور از مال منقول، کلیه اشیاء مادی است که قابلیت نقل و انتقال را از محلی به محل دیگر دارند. این حرکت می تواند به خودی خود باشد مانند حیوانات، یا نیروی خارجی بتواند که محل آن را بدون خرابی تغییر دهد. در مطلب «مال منقول و غیرمنقول چیست؟ و ضابطه تشخیص آن» به طور کامل این اموال توضیح داده شده اند.

بیشتر بخوانید:

مال منقول و غیرمنقول چیست؟ و ضابطه تشخیص آن

مطالبه اجاره بها منقول است یا غیرمنقول؟

حقوق مالی که بر اشیاء منقول وجود دارد، به تبع موضوع خود منقول است؛ به عبارت دیگر، تمام حقوق دینی که موضوع آن پول یا مال منقول باشد و لو اینکه منشأ استحقاق آن غیر منقول باشد، در حکم منقول است؛ بنابراین طبق ماده 20 قانون مدنی، مطالبه ی اجاره بهای امالک از حیث صالحیت محاکم در حکم منقول است.

ماده 20 قانون مدنی: کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال‌الاجاره عین مستاجره از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است ولو اینکه مبیع یا عین‌ مستاجره از اموال غیرمنقوله باشد.

در همین راستا لازم به ذکر است که دعوای رفع تصرف از اموال غیر منقول، دعوای انجام تعهد تسلیم ملک و دعوای مطالبه ی اجرت المثل مال غیر منقول، همگی از دعاوی راجعه به اموال غیر منقول به شمار آمده که طبق ماده 18 قانون مدنی، به عنوان غیر منقول تبعی شناخته می شوند.

ماده 18 قانون مدنی: حق انتفاع از اشیاء غیرمنقوله مثل حق عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر از قبیل حق‌العبور و حق‌المجری و‌ دعاوی راجعه به اموال غیرمنقوله از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن تابع اموال غیرمنقول است.

منابع:

کاتوزیان، اموال و مالکیت، ش 58

شبکه های اجتماعی:

امتیاز به مطلب:

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای