آشنایی کلی با عقد لازم و جایز (ویدئو)

رایگان
jayezolazem

آموزش و آشنایی کلی با عقد لازم و جایز

به جهاتی که گفته خواهد شد برای بررسی و عقود نیاز است که با تقسیم بندی آن به لازم و جایز آشنا شد. این تقسیم بندی یکی از تقسیم بندی های عقود می باشد و دارای اهمیت است.
عقود لازم و جایز

1 جلسه - 12 دقیقه

جلسه اول ویدئو