Picture of حسین جواهری
حسین جواهری
شماره تماس: 09127111049 / شماره پروانه: ۷۶۴۵۷

فهرست مطالب

آیا رونوشت سند رسمی به منزله اصل سند است؟

بر اساس ماده 74 قانون ثبت اسناد و املاک و ماده 96 قانون آئین دادرسی مدنی، رونوشت سند رسمی که مطابقت آن با ثبت دفتر گواهی شده است، به منزله اصل سند می باشد و ابراز کننده آن ملزم به ارائه ی اصل سند نیست و همچنین در دعاوی در دادگاه، طرف مقابل نمی تواند به علت ارائه نشدن اصل، از دادگاه بخواهد سند را از شمار دلایل خارج کند. بنابراین با درخواست طرف مقابل ارائه کننده ملزم به ارائه اصل سند نیست.

ماده ۷۴ قانون ثبت اسناد و املاک

سوادی که مطابقت آن با ثبت دفتر تصدیق شده است به منزله اصل سند خواهد بود مگر در صورت اثبات عدم مطابقت سواد با ثبت دفتر.

ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی

خواهان باید اصل اسنادی که رونوشت انها را ضمیمه دادخواست کرده است در جلسه دادرسی حاضر نماید. خوانده نیز باید اصل و رونوشت اسنادی را که می خواهد به انها استناد نماید در جلسه دادرسی حاضر نماید. رونوشت اسناد خوانده باید به تعداد خواهان‌ها بعلاوه یک نسخه باشد. یک نسخه از رونوشت‌های یادشده در پرونده بایگانی و نسخه دیگر به طرف تسلیم می شود.
درمورد این ماده هرگاه یکی از اصحاب دعوا نخواهد یا نتواند در دادگاه حاضر شود، چنانچه خواهان است باید اصل اسناد خود را، و اگر خوانده است اصل و رونوشت اسناد را به وکیل یانماینده خود برای ارایه در دادگاه و ملاحظه طرف بفرستد والا در صورتی که آن سند عادی باشد و مورد تردید و انکار واقع شود، اگر خوانده باشد از عداد دلایل او خارج می شود و اگر خواهان باشد ودادخواست وی مستند به ادله دیگری نباشد در آن خصوص ابطال می گردد. در صورتی که خوانده به واسطه کمی مدت یا دلایل دیگر نتواند اسناد خود را حاضر کند حق دارد تاخیر جلسه رادرخواست نماید، چنانچه دادگاه درخواست او را مقرون به صحت دانست با تعیین جلسه خارج ازنوبت، نسبت به موضوع رسیدگی می نماید.

شبکه های اجتماعی: