حسین جواهری
حسین جواهری
شماره تماس: 09127111049 / شماره پروانه: ۷۶۴۵۷

فهرست مطالب

سوال

گاهی اوقات با مواردی مواجه می شویم که آئین دادرسی کیفری در خصوص آن موضوع سکوت کرده است. حال سوال آن است که با وجود چه شرایطی قاضی کیفری می تواند به مقررات آئین دادرسی مدنی رجوع نماید؟

پاسخ

برای اینکه قاضی کیفری بتواند در اموری به قانون آئین دادرسی مدنی مراجعه کند، باید سه شرط وجود داشته باشد:

  1. مقررات آئین دادرسی کیفری در آن مورد سکوت کرده و مطلبی بیان نکرده باشد.
  2. قوانین آئین دادرسی مدنی با قوانین آئین دادرسی کیفری مغایرت و تعارض نداشته باشد.
  3. قوانین آئین دادرسی مدنی در موضوع مربوطه کلیت داشته و اختصاص به امور مدنی نداشته باشد.
شبکه های اجتماعی: