مجازات معاون و مباشر در شروع به جرم خیانت در امانت

InShot 20230618 144041556 خیانت در امانت
Picture of حسین جواهری
حسین جواهری
شماره تماس: 09127111049 / شماره پروانه: ۷۶۴۵۷

فهرست مطالب

طرح مسئله و سوال

«علی»، «امیر» را به ارتکاب جرم‌ خیانت در امانت (با مجازات قانونی سه ماه‌ تا یک سال‌ و نیم حبس) تحریک می کند. «امیر» پس از شروع جرم‌ خیانت در امانت دستگیر می شود. «علی» و «امیر» به ترتیب به مجازات چه جر می محکوم‌ می شوند؟

منظور از شروع به جرم

قانونگذار در ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی شروع به جرم را اینگونه تعریف کرده است: هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید را که به واسطه عامل خارج از اراده او قصد معلق بمانند به عبارت دیگر شروع به جرم یعنی عملیات اجرایی جرم رفتاری که به منظور عملی نمودن قصد مجرمانه انجام داده لیکن به جهت مانع خارجی به تحصیل نتیجه مورد نظر منتهی نگردیده است.

تعریف خیانت در امانت

خیانت به معنای پیمان شکنی و نقض عهد می باشد. خیانت در امانت یکی از جرایمی است که موجب ضرر به اموال اشخاص می شود به این صورت که مالی به دیگری سپرده شده یا برای منظور مشخصی در اختیار فردی قرار گیرد اما امانت دار ان را به ضرر امانت گذار مصرف یا مفقود کند یا علی رغم مطالبه آن مال را باز نگرداند.

در قانون مجازات اسلامی، خیانت در امانت از جمله جرایم مالی و جرایم علیه اموال و مالکیت است.

مجازات خیانت در امانت

وفق ماده ٦٧٤ قانون تعزیرات و تبصره الحاقی ماده ١٠٤ قانون مجازات اسلامی، جرم خیانت در امانت داراي تا ١ ماه حبس تعزیري بوده و جرم تعزیري درجه شش محسوب می گردد.

ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده [اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳]-):

هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته‌هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای و‌کالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه محکوم خواهد شد.

نکته: به موجب ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی به موجب ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۲/۲۳) جرم مندرج در این ماده قابل گذشت تلقی گردیده است.

مجازات شروع به جرم خیانت در امانت

همچنین بنابر بندهاي سه گانه ماده ١٢٢ قانون مجازات اسلامی شروع به جرایم با مجازات حبس تعزیري درجه شش مورد جرم انگاري قرار گرفته نشده و مجازاتی را در پی ندارد. و شروع به جرم تنها در مورد جرایم مندرج در بندهاي سه گانه ماده ١٢٢ قانون مجازات اسلامی و موارد مصرح قانونی قابل مجازات است.

ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی: 

هرکس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید، لکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به شرح زیر مجازات می‌شود:

الف- در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس دائم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است به حبس تعزیری درجه چهار

ب – در جرائمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهار است به حبس تعزیری درجه پنج

پ – در جرائمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه پنج است به حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش

تبصره- هرگاه رفتار ارتکابی، ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته، لکن به جهات مادی که مرتکب از آنها بی اطلاع بوده وقوع جرم غیرممکن باشد، اقدام انجام شده در حکم شروع به جرم است.

نتیجه گیری و پاسخ به مسئله

با توجه به مواد فوق الذکر بخصوص ماده 122 قانون مجازات اسلامی که شروع به جرایم با مجازات حبس تعزیري درجه شش مورد جرم انگاري قرار گرفته نشده و مجازاتی را در پی ندارد، نه رفتار امیر که اقدام به شروع به جرم نموده و نه رفتار شخص علی که مرتکب معاونت در شروع به جرم خیانت در امانت شده است داراي مجازات نمی باشند.

شبکه های اجتماعی:

دیدگاه خود را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.